Achtergrond
Rijden onder invloed van alcohol of drugs is strafbaar en kan leiden tot zware verkeersdelicten en slachtoffers, met als gevolg hoge maatschappelijke kosten. Veel overtreders die onder invloed reden, zijn al bekend bij reclassering en/of forensische zorg. Soms vanwege het verkeersdelict, maar vaker vanwege andere delicten. Uit interviews met reclasseringswerkers en uit dossieronderzoek komt het beeld naar voren dat er weinig tot geen aandacht wordt gegeven aan rijden onder invloed door cliënten van de verslavingsreclassering. Mogelijk zijn reclasseringswerkers onbekend met de omvang van dit probleem of ervaren zij handelingsverlegenheid. SVG Verslavingsreclassering vroeg het IVO om een projectvoorstel te doen voor de ontwikkeling van een aanpak om rijden onder invloed door reclasseringscliënten bespreekbaar te maken en om deze aanpak te integreren in het reclasseringswerk.

Doelstelling
Het doel van dit project is het stimuleren van reclasseringswerkers om rijden onder invloed door hun cliënten te signaleren, te bespreken en zo nodig te melden aan het CBR of de politie. Zo kan het tevens onderdeel worden van adviesrapportages en het toezicht. Dit zal bijdragen aan het verhogen van de algemene verkeersveiligheid en de eigen veiligheid van cliënten.
Vooralsnog richten we ons op het verhogen van professionele aandacht voor de problematiek en de diverse handelingsopties. Met andere woorden: het is in eerste instantie de bedoeling om zo de aanpak zoveel mogelijk te integreren in het reguliere reclasseringswerk en niet om, bijvoorbeeld, een nieuw protocol of instrument te maken. De te ontwikkelen aanpak noemen we: de Verkeerscheck.

Opzet
We brengen de geldende wet- en regelgeving in beeld t.a.v. signaleren en melden door reclasseringswerkers van rijden onder invloed bij cliënten. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden om bespreken van het verkeersgedrag en signaleren van (mogelijk) rijden onder invloed een vanzelfsprekend onderdeel te laten uitmaken van het reclasseringswerk. Het project resulteert in een beschrijving van de Verkeerscheck en een advies hoe deze onderdeel te laten uitmaken van het dagelijks handelen van reclasseringswerkers.

Looptijd
Maart 2021 – juli 2021

Resultaat
De SVG Verkeerscheck en poster – maakt rijden onder invloed bespreekbaar

Financier
SVG Verslavingsreclassering

Onderzoeksteam
Corine von Grumbkow (namens opdrachtgever)
Elske Wits (projectleider IVO)
Thomas (onderzoeker IVO)