Resultaat
Tussenrapportage: Evaluatie Ervaring in Huis: werken met ervaringsdeskundigen huiselijk geweld en kindermishandeling (januari 2023)

Achtergrond
In het algemeen zien we de afgelopen jaren de ontwikkeling dat zowel (zorg)organisaties als de overheid steeds vaker het cliëntperspectief meenemen in besluitvormingsprocessen. Het wordt steeds meer vanzelfsprekend om te zoeken naar goede verbindingen tussen de systeemwereld en de leefwereld van de cliënt. Ervaringskennis als derde kennisbron, naast wetenschappelijke en professionele kennis, krijgt ook op het terrein van huiselijk geweld steeds meer erkenning en de inzet van ervaringsdeskundigen neemt toe.

Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond startte, in afstemming met gemeente Rotterdam en netwerkpartners, het project Ervaring in Huis. Ervaring in Huis is een pool van betaalde ervaringsdeskundigen huiselijk geweld waar hulpverleners en andere professionals hun deskundigheid kunnen inroepen op het gebied van (vastgelopen) casuïstiek, lotgenotencontact, voorlichting en beleidsontwikkeling. Er zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van slachtoffers, plegers en eer gerelateerd geweld. De ervaringsdeskundige inzet is aanvullend op bestaand cliëntcontact.

Ervaring in Huis heeft de ambitie om structureel onderdeel te worden van het (hulp)aanbod. Daartoe laat het de inzet van ervaringsdeskundigen evalueren met behulp van kwalitatief evaluatieonderzoek. De beschrijving van de opbouwfase en de eerste operationele inzet van ervaringsdeskundigen vormen het eerste deel van dit onderzoek. Deel twee van het onderzoek bouwt voort op het eerste deel en beschrijft de uitbouw en consolidatie fase.

Doelstelling
Met het evaluatieonderzoek willen we achterhalen wat de inzet van de kennisbron ervaringsdeskundigheid en de rol ervaringsdeskundigen oplevert bij de hulpverlening aan cliënten en bij de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam-Rijnmond.

Wat is, op basis van de ervaring van belanghebbenden met Ervaring in Huis, de impact van de inzet van ervaringsdeskundigheid op de hulpverlening aan cliënten en op de aanpak van huiselijk geweld in de regio Rotterdam-Rijnmond? Belanghebbenden zijn: cliënten, ervaringsdeskundigen, professionals en bestuurders/beleidsadviseurs.

Deze vraagstelling is opgedeeld in de volgende deelvragen:
Hoe geven de ervaringsdeskundigen van Ervaring in Huis samen met belanghebbenden vorm aan hun inzet op de gebieden:

  1. casuïstiek/cliëntcontact
  2. beleidsontwikkeling
  3. lotgenotencontact/supportgroepen
  4. voorlichting/kennisoverdracht

Het zwaartepunt van de evaluatiestudie ligt op de operationele fase van Ervaring in Huis, lopend van mei 2021 tot en met mei 2023.

Opzet en uitvoering
Op basis van semigestructeerde interviews met belanghebbenden is (deel 1) en wordt (deel 2) een beschrijving gemaakt van de vormgeving van Ervaring in Huis en van de ervaring impact van de inzet van ervaringsdeskundigen. Er worden daarnaast enkele focusgroepinterviews gehouden, relevante (beleids)documenten en registratiegegevens geanalyseerd. De resultaten vormen de input voor een policy paper waarin de belangrijkste bevindingen worden vertaald naar beleidsaanbevelingen.

Looptijd
Deel 1: januari – december 2022
Deel 2: januari – oktober 2023

Financier
Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Onderzoeksteam
Cas Barendregt (projectleider)
Thomas Martinelli (onderzoeker)