De gezonde en groene leefomgeving is actueel én belangrijk voor regio, stad, dorp, wijk en buurt. Het is een speerpunt zowel in het fysieke als in het sociale domein. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werken aan een Programma Gezonde en Groene Leefomgeving. Het verminderen van gezondheidsachterstanden van mensen met een lage sociaaleconomische status zal daar een belangrijk onderdeel van zijn. Onderzoek en ervaringen uit de praktijk laten zien dat het belangrijk is om te differentiëren binnen een aanpak om gezondheidsverschillen terug te dringen. Het idee van health equity sluit daarbij goed aan: sommige personen hebben meer of andere ondersteuning nodig dan andere om gelijke kansen op gezondheid te krijgen. Hoewel dit ook geldt op wijkniveau, gaat ruimtelijk beleid nu nog te vaak uit van equality, waarbij elk gebied een gelijke behandeling krijgt. In dit project gaan Onderzoeksinstituut IVO, Platform31 en Pharos op zoek naar kennis en ervaringen vanuit de gezonde leefomgeving, waarbij een duidelijk onderscheid naar wijk- en buurtniveau wordt gemaakt.

Doelstelling
Verkrijgen van kennis over wat er meer, minder of anders nodig is om gezondheid in kwetsbare wijken te verbeteren door inzet van de gezonde leefomgeving, en zicht krijgen op welke kennis hierover nog ontbreekt.

Opzet
Dit project bestaat uit een kennissynthese en een delphi-studie. Voor de kennissynthese brengen we de beschikbare kennis in kaart over maatregelen om de gezondheid in kwetsbare wijken te beschermen, bevorderen en faciliteren, en kijken we naar kennis over de vraag of de interventies de juiste bewoners bereiken en hoe deze interventies tot stand zijn gekomen. We voeren een delphi-studie met drie rondes uit om zicht te krijgen op de behoeften aan kennis volgens experts (wetenschappers, beleidsmakers en praktijkprofessionals). In de eerste ronde vragen we hen wat belangrijke onderwerpen voor onderzoek zijn. In de tweede ronde leggen we hen een lijst van onderwerpen voor. In de derde ronden leggen we hen tot slot de onderwerpen voor waarover nog geen overeenstemming is over het belang ervan. Op deze wijze komen we tot een prioritering van onderwerpen op het gebied van leefomgeving en gezondheid in kwetsbare wijken waarnaar meer onderzoek gedaan zou moeten worden.

Resultaat
Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken – Verkenning kennisbehoeften en mogelijkheden

Looptijd
April 2022 – augustus 2022

Financier
ZonMw

Onderzoeksteam
Nikita Poole
Margriet Lenkens
Gera Nagelhout