Mensen die verward gedrag vertonen, stellen professionals vaak voor uitdagingen. Hoe ga je om met mensen die verward gedrag vertonen en hoe werk je goed samen met collega’s van andere organisaties? Praktijk- en onderwijsinstellingen ontwikkelden samen onderwijsproducten voor mbo, hbo en nascholing met hulp van subsidie van ZonMw. Deze producten moeten studenten en professionals beter toerusten om met dergelijke situaties om te gaan.

Onderzoeksinstituut IVO en Platform31 brachten voor ZonMw de opbrengsten van de verschillende onderwijsproducten in kaart, met veel aandacht voor de opbrengst, de toepassing en de overdraagbaarheid van de projecten. Zij analyseerden projectdocumenten en interviewden de projectleiders over de totstandkoming van de onderwijsproducten. Lees hieronder de belangrijkste bevindingen.

Onderwijsproducten

Er zijn twaalf onderwijsproducten opgeleverd, in de vorm van keuzedelen (mbo), minoren (hbo) en nascholingsmodules. Alle onderwijsproducten zijn ontwikkeld met praktijkpartners en ervaringsdeskundigen, wat bijdroeg aan de relevantie en aansluiting op de leefwereld van personen met verward gedrag. Veel van deze onderwijsproducten richten zich op meerdere vakdisciplines, wat goed past bij de domeinoverstijgende problematiek van verward gedrag.

Samen ontwikkelen

Hoe verliep de samenwerking tussen onderwijs en praktijk? Over het algemeen zijn de ervaringen met samenwerken positief. En dat is belangrijk, want rondom het thema ‘verward gedrag’ is samenwerking in het professionele veld niet altijd vanzelfsprekend. Verward gedrag werd door alle partijen als een urgent thema gezien waarop vooral door samen te werken een antwoord kan worden gevonden. Dit gedeelde gevoel van urgentie werkte bevorderend voor samenwerking. Het voorbereiden en organiseren van gastlessen door professionals uit het veld is een effectieve manier om de verbindingen tussen onderwijs en praktijk actueel te houden. Het betrekken van ervaringsdeskundigen in ontwikkeling en uitvoering helpt het cliëntperspectief in het onderwijsproduct te verankeren. Enkele samenwerkingen tussen onderwijs en praktijk hebben inmiddels geleid tot een duurzamer samenwerking in de vorm van een leernetwerk.

Borging en verspreiding

Hoe zorg je voor borging en verspreiding van onderwijsproducten? De borging is het sterkst wanneer de onderwijsproducten worden opgenomen in het reguliere curriculum van een opleiding. Onderwijsproducten waarvoor studenten zich kunnen inschrijven, zijn meer afhankelijk van de interesse van de studenten. Gezien de (over)inschrijvingen is echter geen gebrek aan belangstelling voor deze onderwijsproducten. De meeste onderwijsproducten zijn ontwikkeld voor de lokale of regionale ‘onderwijsmarkt’, maar ze leveren ook materialen op die ook landelijk van belang kunnen zijn. Materialen zoals lesmodules, docentenhandreikingen, instructiefilmpjes kunnen worden verzameld, aangeboden en gepromoot via landelijke onderwijsplatforms (o.a. wikiwijs) en relevante platforms (o.a. kennisnetwerk Verward Gedrag) om verspreiding een impuls te geven.

Actieprogramma Verward Gedrag

Met het ‘Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag’ financiert ZonMw projecten die bijdragen aan een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. In het najaar van 2019 zijn hbo’s, mbo’s en organisaties voor bij- en nascholing gestart met het ontwikkelen en implementeren van (keuze)modules en keuzedelen over verward gedrag in hun instelling(en). Dit hebben ze gedaan in nauwe samenwerking met praktijkorganisaties, cliënten en ervaringsdeskundigen.

Meer weten?