Achtergrond
Gezondheid, voeding en duurzaamheid zijn niet los van elkaar te zien: het verbouwen van voedsel heeft invloed op het milieu en klimaat, die op hun beurt van invloed zijn op onze gezondheid en op de toekomstbestendigheid van de voedselproductie. Om de wereldbevolking op een duurzame manier van voeding te voorzien, is wetenschappelijke kennis onmisbaar. Daarom wil Onderzoeksinstituut IVO het vraagstuk van een duurzaam voedselsysteem betrekken in haar onderzoek naar gezondheid en welzijn. De klimaatverandering en teruggang in biodiversiteit vragen om doorbraken op het gebied van voeding en duurzaamheid. Waar de meest kansrijke mogelijkheden voor doorbraken liggen is nog onbekend.

Doelstelling
In dit onderzoek inventariseren we welk onderzoek volgens experts kan leiden tot de gewenste doorbraken op het gebied van voeding en duurzaamheid. De resultaten worden verwerkt in een Onderzoeksagenda Voeding en duurzaamheid.

Opzet
We starten met een literatuurverkenning naar actuele thema’s op het gebied van voeding en duurzaamheid, om na te gaan wat centrale thema’s zijn in het huidige onderzoek. Deze vormen het startpunt voor een Delphi-studie, waarin we experts en belanghebbenden vragen welke belangrijke en relevante vraagstukken de komende jaren onderzocht zouden moeten worden. Via verschillende vragenrondes wordt toegewerkt naar consensus over onderzoeksprioriteiten. De uitkomsten van de Delphi-studie vormen de basis voor de onderzoeksagenda.

Looptijd
Oktober 2020 – februari 2021

Onderzoeksteam
Elske Wits (onderzoekscoördinator)
Debora Noordhoek (stagiair)