Implementatie van aan alcoholproblematiek gerelateerde zorgstandaarden in de wijkteams

Vraag- en doelstelling
Slechts een klein percentage van de mensen met problematisch alcoholgebruik krijgt hulp. Het tijdig(er) signaleren en aanbieden van interventies voor deze mensen is zeer belangrijk. De komst van wijkteams biedt unieke kansen om aansluiting van zorg, preventie en maatschappelijke ondersteuning en welzijn op dit gebied vorm te geven. De GGz-zorgstandaard Alcohol en 10 gerelateerde generieke modules en kwaliteitsstandaarden die momenteel worden ontwikkeld, bieden richting aan deze vormgeving.

Het doel van dit project is het zorgen voor aansluiting van 11, voor alcoholproblematiek relevante, kwaliteitsstandaarden met de signaleringsfunctie van wijkteams. Hierbij staat zowel inhoud als benodigde samenwerking tussen generalistische basis ggz, huisartsenpraktijken, gespecialiseerde ggz en wijkteams centraal. Zoals in de zorgstandaarden en generieke modules, is het perspectief en de behoefte van de cliënt leidend.

Opzet van het onderzoek
In samenwerking met preventieafdelingen van twee verslavingszorginstellingen en de reeds samenwerkende wijkteams wordt de projectorganisatie ingericht. In de uitvoerende fase worden analyses en samenvattingen gemaakt van 11 zorgstandaarden en generieke modules. Vervolgens wordt in een veldverkenning onderzocht wat knelpunten en goede voorbeelden zijn in de huidige praktijken van wijkteams, preventie en lokale partners om zo goed aan te sluiten bij de doelgroep. Aan de hand van deze gegevens worden samenvattingskaarten en casusbeschrijvingen opgesteld die getoetst worden in twee lokale pilots.

Dit project heeft diverse materialen (samenvattingskaarten, casusbeschrijvingen, best practices) als opbrengst en deze zullen beschikbaar worden gesteld op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Financier
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO)

Samenwerkingspartners
Stichting Resultaten Scoren
Verslavingspreventie Nederland (VPN)
Het Netwerk Verslavingszorg (en aangesloten instellingen)

Looptijd
December 2016 – maart 2018

Onderzoekers
Drs. Cas Barendregt (onderzoeker)
Ir. Elske Wits (projectleider)