Huiselijk geweld is een complex en taai probleem. Een onderdeel van dit veelkoppige probleem is dat plegers van huiselijk geweld moeilijk te motiveren zijn om hulp te accepteren om het geweld te beëindigen. Bovendien is het hulpaanbod gericht op plegers beperkt en versnipperd. Het Rotterdamse beleidskader ‘Bouwen aan een toekomst zonder geweld’ erkent dit en ziet een plegeraanpak als een van de sleutel-elementen om te werken aan stabiele veiligheid en duurzaam herstel van het (gezins)systeem.

Tegen deze achtergrond vroeg gemeente Rotterdam, samen met de MVS-regio, Onderzoeksinstituut IVO om te onderzoeken aan welke (rand)voorwaarden goede en vrijwillige hulpverlening aan plegers moet voldoen. Samen met Onderzoeksinstituut IVO is een onderzoeksvoorstel geschreven waarin het perspectief van de pleger nadrukkelijk wordt meegenomen, omdat dit perspectief nog vaak wordt gemist. Het kan helpen een vollediger en beter toegesneden aanbod te ontwikkelen.

Discussie/Aanbevelingen
Deze studie levert enkele aanknopingspunten op die de problemen rondom hulpacceptatie door plegers van huiselijk geweld kunnen verminderen.

  • Het hulpaanbod specifiek gericht op plegers is schraal en niet goed vindbaar. Een inclusieve communicatiestrategie om het beschikbare aanbod vindbaar te maken is nodig.
  • De wachttijd tussen aanmelding en start van de hulpverlening ondermijnt de motivatie om hulp te accepteren en moet worden verkort, is de overtuiging van alle deskundigen.
  • Een niet-veroordelende bejegening is belangrijk voor plegers. Dit speelt op intermenselijk niveau maar ook op institutioneel niveau. In de acute fase waarin de overheid ingrijpt is het voor plegers belangrijk zich ook erkend te weten als mens en niet uitsluitend als dader/pleger. De houding ‘wel normeren maar niet-veroordelen’ is delicaat en verdient aandacht in zijn uitwerking en vormgeving, zowel individueel als institutioneel.

De verzamelde (rand)voorwaarden die deze studie heeft opgeleverd draagt hopelijk bij aan de verdere ontwikkeling van het vrijwillige hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld. Welke (rand)voorwaarden kunnen worden opgepakt en ontwikkeld door welke partijen uit het netwerk van belanghebbenden is onderdeel van de volgende stappen. Niemand kan het alleen, bouwen aan een toekomst zonder geweld kan alleen door samenwerking waarbij ook het perspectief van de plegers wordt geïntegreerd.