Woonhotel Schoonegge van Stichting Perspektief ligt in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. Het Woonhotel is gericht op het versterken van cliënten zodat zij weer zelfstandig kunnen gaan wonen, zo nodig met ambulante begeleiding. In 2016 en 2017 vonden enkele geweldsincidenten plaats bij het Woonhotel, wat leidde tot onrust in de buurt, media-aandacht en vragen vanuit de gemeenteraad. Diverse maatregelen werden genomen, waaronder uitplaatsing van overlastgevende cliënten en het opstellen van een nieuw beheerconvenant. Voorjaar 2018 vond een evaluatie van de getroffen maatregelen plaats, met als doel vanuit verschillende perspectieven de beleving van de situatie rond het Woonhotel in kaart te brengen. Onderzoeksbureau IVO voerde in opdracht van de gemeente Rotterdam dit belevingsonderzoek uit, resulterend in dit rapport.

Methoden

Het IVO hield semigestructureerde interviews met 21 betrokkenen, waarvan de meeste in de beheercommissie zitten. Dit waren omwonenden, een medewerker van Perspektief, een bewoner van het Woonhotel en mensen die op een andere manier betrokken zijn bij het Woonhotel: professioneel, politiek of via belangenbehartiging. In de interviews werd gevraagd naar de beleving van de huidige situatie rond Woonhotel Schoonegge qua overlast en veiligheid, of de situatie verbeterd is nadat de maatregelen zijn genomen en of extra maatregelen nodig zijn. Ook werd gevraagd naar de voorafgaande periode met incidenten rondom het Woonhotel.

Resultaten De komst van Woonhotel Schoonegge vond plaats in een context van reeds onder bewoners bestaande onvrede over de gemeente en andere instanties over o.a. de afbraak van het cultureel centrum. In de beleving van buurtbewoners kwam het Woonhotel daar ‘bovenop’. Veel van de incidenten die zich voordeden bij het Woonhotel waren intern, maar wel zichtbaar voor de omgeving, doordat bijvoorbeeld de politie erbij betrokken was. De meeste geïnterviewde betrokkenen kregen de overlast of incidenten mee via de verhalen van anderen. De veiligheidsbeleving was direct na de ernstigere incidenten nabij het Woonhotel slecht.

De meeste geïnterviewden vinden de situatie rondom het Woonhotel nu rustig en veilig. Een enkeling houdt twijfels. Van alle maatregelen is het uitplaatsen van ‘zwaardere’ cliënten naar de mening van betrokkenen het meest doeltreffend geweest. Daarnaast vervult de beheercommissie een belangrijke rol als schakel tussen Perspektief, andere professionals en omwonenden. De meeste betrokkenen denken niet dat extra maatregelen nodig zijn. Belangrijk is wel de situatie te monitoren en daarom wil men de beheercommissie voortzetten. Perspektief kan volgens betrokkenen haar communicatie naar buiten toe verbeteren, terwijl omwonenden meer moeite kunnen doen om kennis te maken met het Woonhotel en zijn bewoners. Essentieel is daarnaast samenwerking tussen Perspektief en de andere instanties in het complex aan de Boekenrode/Schoonegge.

Aanbevelingen

Input uit de interviews en vanuit de beheercommissie is gebruikt voor een aantal aanbevelingen:

  • Blijf werken aan het vertrouwen van omwonenden en betrokken professionals en aan het betrachten van meer openheid (Perspektief);
  • Stimuleer wederzijds contact tussen bewoners van het Woonhotel en omwonenden, om zo onderling vertrouwen en verbinding te vergroten (Beheercommissie);
  • Verbeter de samenwerking tussen de instanties in het complex en bundel de krachten, zowel intern als naar de omgeving (instanties aan de Boekenrode/Schoonegge);
  • Behoud afstemming met de beheercommissie bij voorgenomen (beleids)wijzigingen (Perspektief).