De praktijkervaring leert dat mannelijke plegers van huiselijk geweld terughoudend zijn in het vrijwillig accepteren van hulp. Om de hulpacceptatie te stimuleren, is met een financiële bijdrage van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis, een pilotproject opgezet gericht op stellen waarbij (aanhoudend) partnergeweld speelt en die bij elkaar willen blijven. In samenwerking met veldpartijen en gemeenten ondersteunden wij de opzet en deden de evaluatie van de pilot ‘Risicotaxatie en vroegdiagnostiek betrokkenen bij relationeel geweld’. 

Aan de hand van interviews met betrokken projectgroepleden, hulpverleners van team THV, Veilig Thuis, en enkele specialisten huiselijk geweld van wijkteams hebben we de volgende twee hypotheses onderzocht: 1) het aanbod sluit niet aan op de vraag en 2) de werving was niet adequaat. We analyseerden ook de vooraanmeldingen die niet leidden tot deelname aan de pilot. We doen in dit rapport ook verslag van de opbrengst van de vier casussen die wel aan de pilot deelnamen.