Tien jaar geleden ondertekenden de raden van bestuur en cliëntenraden van verslavingszorginstellingen aangesloten bij GGZ Nederland het Handvest van Maastricht. Het Handvest is een overeenkomst voor een meer herstelondersteunende zorg- en dienstverlening. Er zijn afspraken gemaakt over herstel, ervaringskennis en proeftuinen.

Hoe staat het er nu mee? Wat is de impact van het Handvest in de praktijk? En voor welke vraagstukken en uitdagingen staat men bij het toepassen van het herstel-gedachtengoed? Het Zwarte Gat en onderzoeksinstituut IVO verkenden in opdracht van én in samenwerking met Verslavingskunde Nederland wat de stand van zaken is, bijna tien jaar na ondertekening van het ‘Handvest van Maastricht’ (2010).