Verslavingskunde Nederland wil het vakgebied van de verslavingskunde verbeteren, onder meer door zelf richting te geven aan wetenschappelijk onderzoek. Om na te gaan welke onderzoeksthema’s in het veld leven is het IVO gevraagd om samen met onderzoeksinstituut NISPA en Stichting Het Zwarte Gat een brede veldraadpleging uit te voeren. Wetenschappers, zorgprofessionals, bestuurders, beleidsmakers, financiers, cliënten en naasten zijn hiervoor geraadpleegd.

Onderzoeksprioriteiten

Via de Delphi-methodiek is tot consensus gekomen over een voorlopige lijst van zes onderzoeksprioriteiten. De uitkomsten van de Delphi studie zijn vervolgens in lijn gebracht met visiedocumenten in de sector. Ook zijn de zes onderwerpen nader uitgediept, via ideeën die zijn geopperd in de Delphistudie. Hiermee is gekomen tot vier prioriteiten:

  1. Herstellen van verslaving
  2. Gepersonaliseerde behandeling: ‘maatwerk’
  3. Implementatieonderzoek: samenwerking tussen verschillende sectoren en disciplines
  4. Preventie, vroegsignalering en vroeginterventie

In dit eindrapport is te lezen hoe deze onderwerpen nader zijn ingevuld. Verslavingskunde Nederland verwerkt de resultaten in het kennisbeleid voor de komende jaren.