Zorg en preventie worden steeds georganiseerd in de wijk. Om het aanbod van zorg en preventie af te stemmen op lokale behoeften is informatie nodig over de zaken die door bewoners en professionals in zorg en welzijn als belangrijk worden ervaren. Toepassing van Rapid Assessment and Response (RAR) houdt in dat op lokaal niveau zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens uit meerdere bronnen worden verzameld. Hierbij brengt een team van een onderzoeker en twee preventiewerkers in 4 à 5 maanden tijd de lokale (middelen)problematiek in kaart. Het IVO heeft in vier verschillende Nederlandse wijken door middel van RAR het middelengebruik van kwetsbare jongeren in de wijk in kaart gebracht om daar vervolgens een passende aanpak op geformuleerd. Het verloop van RAR en de resultaten ervan zijn beschreven in dit rapport. RAR biedt handvatten voor verslavingspreventie om steeds meer wijkgericht te werken, en zodoende aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen in de zorg.