Achtergrond

In de Rotterdamse wijk Zuidwijk ligt het Woonhotel Schoonegge waar ondersteuning wordt geboden aan kwetsbare mensen. Het doel is om de cliënten te begeleiden naar een zelfstandige woning. Vanuit de gemeenteraad werden vragen gesteld na een aantal geweldsincidenten en kwam er aandacht vanuit de media voor dit woonhotel. Naar aanleiding hiervan zijn diverse maatregelen genomen, zoals een beheercommissie met bewoners en het niet meer opvangen van forensische cliënten. De gemeente Rotterdam sloot daarnaast een beheerconvenant waarin is afgesproken dat er in 2018 een evaluatie van de maatregelen plaatsvindt. De evaluatie dient vanuit verschillende perspectieven de beleving van de situatie rond het woonhotel in kaart te brengen.

Vraag- en doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om de beleving van de situatie rond Woonhotel Schoonegge vanuit het perspectief van diverse betrokkenen inzichtelijk te maken. Daarnaast wordt nagegaan of er sprake is van verandering (verbetering of verslechtering) van de situatie na de genomen maatregelen en of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om de overlast en kans op incidenten duurzaam te beperken.

Opzet

Door middel van circa twintig kwalitatieve interviews met onder andere bewoners in de beheercommissie, hulpverleners, cliënten in beschermd wonen voorzieningen, politie, gebiedscommissie, woningbouwvereniging en de nabijgelegen school brengen we vanuit verschillende perspectieven de ervaringen en beleving van betrokkenen in kaart. Een kwalitatieve analyse vindt plaats op grond van deze empirisch verzamelde data.

Publicatie

Looptijd

Maart 2018 – juli 2018

Financier

Gemeente Rotterdam

Onderzoeksteam

Drs. Cas Barendregt (projectleider)
Pamela Lucas (junior onderzoeker)
Barbara van Straaten (senior onderzoeker)