Achtergrond
Het Expertiseteam BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) is een van de meer dan twintig innovatieprojecten in het kader van de transformatie jeugdhulp in de regio Rijnmond. Deze projecten werken allen aan de transformatiedoelen Jeugdhulp Rijnmond: voorkomen van crisis en uithuisplaatsing; bescherming tegen veiligheidsrisico’s en jeugdhulp door capabele, efficiënte en effectieve hulpverleners. Eén van de leidende principes daarbij is: doen wat helpt, wat betekent dat ook andere hulp en ondersteuning wordt ingezet dan jeugdhulp. Het uitgangspunt is dat ouders en opvoeders blijvend zijn en hulpverleners slechts passanten die aansluiten bij wat zij nodig hebben.

Expertiseteam BAR gemeenten is geïnitieerd door Youz en is een van de vernieuwende transformatieprojecten. Het project beoogt bij te dragen aan ‘doen wat helpt’ door de verwijzer (huisarts, poh-ggz) te ondersteunen met de expertise van een team van specialistische aanbieders. Als de huisarts een verwijzing naar de specialistische ggz overweegt kan snel en eenvoudig het Expertiseteam worden ingeschakeld die, zoveel mogelijk met de cliënt, nagaat wat er aan de hand is en wat nodig is. Dit leidt tot een onderbouwd verwijsadvies aan de cliënt en de huisarts. Met deze werkwijze wordt beoogd de cliënt sneller een passend aanbod te kunnen doen en beter het volledige aanbod van hulp en ondersteuning aan te spreken en de specialistische ggz te ontlasten.

De evaluatie van Expertiseteam BAR gemeenten draagt bij aan het leerproces van de transformatie zowel op het niveau van de uitvoerende professionals en zorgaanbieders als op het niveau van gemeenten (beleid, bestuur en inkoop).

Doelstelling
De evaluatie van Expertiseteam BAR gemeenten heeft tot doel om de werkzame elementen in kaart te brengen vanuit het perspectief van de betrokken zorgprofessionals en de ouders/kinderen. Daarbij worden ook relevante contextfactoren beschreven die invloed kunnen hebben op de resultaten zoals werving cliënten, werkdruk en lopende alternatieve werkwijzen.

Opzet
De evaluatie is kwalitatief van opzet en werkt vanuit het raamwerk van realistic evaluation (Pawson & Tilly, 1997). Deze benadering gaat ervan uit dat resultaten alleen begrepen kunnen worden als de werkzame elementen worden geanalyseerd in samenhang met contextfactoren. We zullen door middel van documentanalyse en semigestructureerde interviews met uiteenlopende betrokkenen de context, de werkzame elementen en de resultaten beschrijven. We hebben daarbij oog voor de verschillende perspectieven die de geïnterviewden kunnen hebben.

Looptijd
Maart 2021 – december 2021

Resultaat
Rapport Expertiseteam jeugdhulp en jeugd-ggz BAR-gemeenten

Financier
ST-RAW (de regionale kenniswerkplaats jeugd voor de regio Rijnmond)

Onderzoeksteam
Ruud Dorenbos, senior onderzoeker/projectleider
Cas Barendregt, senior onderzoeker/adviseur