Achtergrond
In samenwerking met veldpartijen en gemeenten wordt de pilot ‘Risicotaxatie en vroegdiagnostiek betrokkenen bij relationeel geweld’ voorbereid en uitgevoerd. Het doel van deze pilot is om de indicatiestelling voor zorg aan betrokkenen bij relationeel geweld te verbeteren om zo een werkwijze te realiseren die ervoor zorgt dat de betrokkenen bij relationeel geweld passende hulp krijgen. Plegers van relationeel geweld zijn vaak moeilijk te motiveren voor hulp in een vrijwillig kader en ze haken relatief vaak af bij hulptrajecten. Daarnaast is bekend dat plegers van relationeel geweld die in een forensisch kader terechtkomen vaak al langer kampten met problemen die niet op tijd werden gesignaleerd. Hiervoor is een betere en snellere taxatie nodig van de problematiek van alle betrokkenen bij het relationele geweld. Dit verkleint de kans dat de betrokkene ten onrechte geen of juist te veel hulp krijgt of dat dit in de verkeerde vorm wordt geboden. Dit moet uiteindelijk leiden tot het nakomen van behandelafspraken en, op de langere termijn, vermindering van recidive.

Doelstelling
Doel van het onderzoek naar de pilot ‘Risicotaxatie en vroegdiagnostiek betrokkenen bij relationeel geweld’ is deze goed te laten aansluiten op de huidige praktijk van screening en triage en de resultaten van de pilot te evalueren.

Opzet
Onderzoeksinstituut IVO begeleidt een goede voorbereiding van de pilot en voert (tussentijdse) evaluaties uit. We starten met een implementatieonderzoek om de pilot goed aan te laten sluiten bij de huidige praktijk van screening en triage. Na de start van de pilot voeren we door middel van interviews met betrokkenen een tussentijdse evaluatie uit waarin we adviseren over eventuele tussentijdse aanpassingen aan de pilot. Aan het eind van de pilot volgt een eindevaluatie met een onderbouwd advies over of en in welke vorm de pilot kan worden voorgezet. We gaan daarbij in op de werkzame elementen, uitvoeringskwesties, tevredenheid van betrokkenen, hulpacceptatie en motivatie.

Looptijd
November 2020 – april 2022

Financier
Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ (Rijksoverheid)

Onderzoeksteam IVO
Elske Wits (projectleider, IVO)
Cas Barendregt (senior onderzoeker, IVO)

Betrokken partijen
De Waag (centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg), gemeente Rotterdam, gemeente Vlaardingen, Elckerlyc (opvang en begeleiding), Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond.