Voor Yes We Can Clinics (YWCC) deed het IVO onderzoek naar de behandel- en herstelervaringen van voormalige cliënten (fellows) van YWCC, de in de kliniek gebruikte behandelmethoden en het effect van de behandeling. Dit leverde drie deelrapporten op.

Deelonderzoek 1: Herstelervaringen van voormalige cliënten van Yes We Can Clinics

Voor dit deel interviewden we 19 fellows en 7 ouders van fellows. Door deze semigestructureerde interviews maakten we herstelverhalen. In deze herstelverhalen beschrijven we de achtergrond en de problematiek, de ervaringen tijdens de behandeling en de ontwikkelingen na de behandeling van de fellow. Op basis van de herstelverhalen en een focusgroep met de onderzoekers werden de ervaringen van YWCC-fellows geanalyseerd. Over de behandeling worden met name twee aspecten uitgelicht door de jongeren. Aan de ene kant is het een warme sfeer, waarin je mag zijn wie je bent en waar veel geduld is. Aan de andere kant zijn er de hevige confrontaties die als naar, maar ook als noodzakelijk ervaren worden. De grootste impact lijkt van de eerste drie ‘acties’ van het YWCC programma te komen: (1) erkenning van probleem en hulpbehoefte, (2) geloof in verandering en (3) hulp vragen en accepteren. Vanuit het herstel-paradigma kunnen we dit interpreteren als persoonlijk herstel. Dit draait om het kunnen formuleren van persoonlijke doelen en waarden, het zoeken naar een positief ervaren identiteit, het zelf kunnen creëren van hoop op verandering en de motivatie ontwikkelen om daar moeite voor te doen.

Deelonderzoek 2: Beschrijving van de aanpak aan de hand van interviews met medewerkers

Door medewerkers van YWCC van diverse disciplines te interviewen, verkregen we inzicht in de werkwijze en de doelgroep van YWCC. De aanpak van YWCC berust enerzijds op in de jeugdzorg normale gedragstherapeutische principes en anderzijds op een leef-en herstelklimaat dat tegelijkertijd intensief, warm en liefdevol en wanneer nodig confronterend is. YWCC paste het Minnesota Model, dat normaliter gericht is op de behandeling van verslaving, zo aan, dat ook andere psychische stoornissen behandeld kunnen worden. De taal en cultuur van YWCC is gericht op faciliteren van verandering. Aandacht, betrokkenheid en veiligheid zijn daarin belangrijke voorwaarden. Deze worden gedragen door de medewerkers, zoals de Ervaringsdeskundige counselors, die de dagelijkse groepssessies leiden. En door de Coaches die de sport en recreatieve activiteiten leiden en als rolmodellen en steunpilaren in de dagelijkse omgang functioneren.

Deelonderzoek 3: Analyse ROM-data

Tot slot gebruikten we Routine Outcome Measurement (ROM) gegevens om meer kwantitatief inzicht te krijgen in de cliëntkenmerken, tevredenheid en de veranderingen die de jongeren tijdens de behandeling ondergingen. YWCC behandelt jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar met een breed scala aan psychosociale problemen. We vonden verschillen in de geslachtsverdeling tussen de verschillende primaire diagnoses. Bij eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en depressie en dysthymie is de meerderheid van de cliënten vrouwelijk. Bij autisme, middelen-gebonden stoornissen, ADHD en disruptieve impulsbeheersing is de (grote) meerderheid van de cliënten mannelijk. Ook qua leeftijd zijn er verschillen per primaire diagnose. Het gemiddelde rapportcijfer over alle fellows en de gehele periode bedraagt 8,4 waarbij we wel verschillen vonden op basis van leeftijd van de fellows: de waardering stijgt licht naarmate de fellows ouder zijn. De analyses van de behandeluitkomsten maken duidelijk dat er bij ongeveer driekwart van de fellows aan het eind van de behandeling sprake is van een significante afname in gerapporteerde klachten. Bij ongeveer een kwart is er geen verandering opgetreden en bij enkele procenten is de situatie tijdens de behandeling verslechterd. De resultaten maken ook duidelijk dat de afname van de klachten vooral plaatsvindt tussen het begin van de behandeling en de tussenmeting.

De rapportages van de deelonderzoeken kunnen opgevraagd worden via Yes We Can Clinics.