Achtergrond
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Het aantal mensen dat ermee te maken krijgt, is in Rotterdam hoger dan het landelijk gemiddelde. In het beleidskader ‘Bouwen aan een toekomst zonder geweld’ beschrijft de gemeente Rotterdam haar plannen om huiselijk geweld terug te dringen. In dit beleidskader is, naast aandacht voor hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld, ook aandacht voor hulpverlening gericht op plegers. Het aanbod van (vrijwillige) hulpverlening voor plegers van huiselijk geweld is echter beperkt en een helder overzicht van het aanbod ontbreekt. Daarnaast lijkt het bestaande aanbod onvoldoende aangepast aan de kenmerken en verwachtingen van plegers. Er is behoefte om beter zicht te krijgen op wat betrokkenen en plegers zelf onder goede hulpverlening verstaan en aan welke randvoorwaarden (vrijwillige) hulpverlening voor plegers moet voldoen.

Dit onderzoek richt zich op centrumgemeente Rotterdam en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is:
1) Het bestaande hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld in de regio Rotterdam inventariseren en inzichtelijk te maken voor betrokken hulpverleners, en
2) Expliciet maken aan welke (rand)voorwaarden het vrijwillige aanbod voor plegers moet voldoen om de doeltreffendheid en acceptatie van het hulpaanbod zo groot mogelijk te laten zijn.

Opzet
We starten met een literatuurverkenning naar kenmerken van het vrijwillige behandelaanbod voor plegers van huiselijk geweld. Het accent hiervan ligt op het inventariseren van randvoorwaarden waaronder de hulpverlening wordt aangeboden. Ook gaan we na in Nederlandse databanken voor effectieve interventies wat al bekend is over het aanbod van plegers van huiselijk geweld.

We interviewen vervolgens experts, hulpverleners en beleidsmakers die betrokken zijn bij de hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld in de regio. Ook interviewen we plegers van huiselijk geweld die gebruik maken of hebben gemaakt van het vrijwillig hulpverleningsaanbod. Zo krijgen we zicht op waaraan goede vrijwillige hulpverlening voor plegers van huiselijk geweld zou moeten voldoen volgens betrokkenen en volgens de doelgroep zelf.

We zetten een Delphistudie in om de visies van de betrokkenen systematisch te verzamelen en te verwerken. De (rand)voorwaarden van goede vrijwillige hulpverlening voor plegers van huiselijk geweld staan hierin centraal.

Looptijd
Juli 2020 – januari 2021

Resultaat
Publicatie: Acceptatie van vrijwillige hulpverlening door plegers van huiselijk geweld (april 2021)
Nieuwsbericht: Hoe verhoog je acceptatie van vrijwillige hulpverlening door plegers van huiselijk geweld? (april 2021)
Interview: In de spiegel kijken als pleger van huiselijk geweld (november 2020)

Financier
Gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Onderzoeksteam
Thomas Martinelli (onderzoeker)
Cas Barendregt (senior onderzoeker)
Barbara van Straaten (projectleider)
Tessa Magnée (onderzoeker)