Nieuwe wegen naar gezond leven in Almere Poort (Deel 2)

Achtergrond
Almere Poort is een nieuw, snel groeiend stadsdeel in Almere. Er zijn veel (jonge) gezinnen en dus veel kinderen. Voor het FNO-project Gezondheid Dichtbij maakten we in de 2e helft van 2015 een Startfoto van het gebied Almere Poort, met gegevens over de ervaren gezondheid, leefstijl (overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken) en noden en behoeften van kwetsbare gezinnen. Het einddoel van het totale project (na het uitvoeren van het Plan van aanpak) is een verbetering van de ervaren gezondheid en leefstijl van ouders van eenoudergezinnen in Almere Poort. Deze eenoudergezinnen wel wat ondersteuning kunnen gebruiken, zo bleek uit de Startfoto. Problemen bij financiën, opvoeding, sociale contacten, gezondheid en de fysieke omgeving blijken bij hen veel voor te komen. De gemene deler in deze thema’s is stress: vooral financiële stress, waardoor zij weinig kunnen ondernemen en weinig contacten hebben, wat tot nog meer (opvoed)stress leidt.

Meet the Parents
Op basis van de Startfoto ontwikkelden de projectpartners een Plan van Aanpak om deze problemen aan te pakken. Eenoudergezinnen geven via de kerngroep Meet the Parents zelf invulling aan de wijkaanpak ‘Nieuwe wegen’. Meet the Parents krijgt ondersteuning van wijkprofessionals bij het aanhaken bij wijkorganisaties, het regelen van ruimte, oplossingen vinden voor kinderopvang tijdens activiteiten, etc. Medewerkers van De Schoor, het wijkteam, GGD Flevoland en Tactus helpen allemaal om de doelen van de ouders te realiseren. Meet the Parents wordt gerund door de opbouwwerker van het wijkteam in Almere Poort en wordt bijgestaan door een activiteitenbegeleider. Wekelijks zijn er twee vaste ontmoetingsmomenten: de koffie-uurtjes. Naast de koffie-uurtjes zijn er wekelijks sportactiviteiten. De alleenstaande ouders blijven bij Meet the Parents betrokken door de WhatsAppgroep, waar de begeleiders o.a. tips geven over geschikte activiteiten in de wijk.

Onderzoek
Vanaf de aanvang van het project heeft het IVO het verloop en de opbrengsten van het project Meet the Parents gevolgd, via interviews met betrokkenen, verslagen van bijeenkomsten en deelnemersregistraties. Uit het onderzoek blijkt dat Meet the Parents een aanvulling vormt op het werk van het wijkteam en welzijnsorganisatie de Schoor, en daar invulling aan geeft. Dankzij Meet the Parents is het mogelijk om alleenstaande ouders in kwetsbare situaties een plek te bieden waar zij elkaar ontmoeten, ontspannen en tegelijkertijd korte lijntjes hebben met het wijkteam. Meet the Parents is uniek in haar aanbod: enerzijds de groepsgerichte aanpak van het welzijnswerk en anderzijds de individuele aandacht die soms nodig is, en die normaal gesproken alleen vanuit het wijkteam kan worden geboden.

Publicaties
2016: Startfoto Almere-Poort (pdf, 636 kB)
2018: Projectupdate Meet the Parents Almere Poort – Ontmoeten, ontspannen en ondersteunen (pdf, 986 kB)
2018: Nieuwe wegen naar een gezond leven in Almere-Poort – Tussenrapportage procesevaluatie Meet the Parents (pdf, 907 kB)
2019: Meet the Parents, Almere Poort Ontmoeten, ontspannen en ondersteunen – Procesevaluatie 2018 – 2019 (pdf, 1,39 MB)
2021: Meet the Parents: Een handboek om kwetsbare eenoudergezinnen te ondersteunen

Financier
Fonds NutsOhra

Samenwerkingspartners
Tactus verslavingzorg
De Schoor, Welzijn in Almere
GGD Flevoland

Looptijd
Juli 2016 – november 2019

Onderzoekers
Drs. Cas Barendregt (onderzoeker)
Ir. Elske Wits (projectleider)