Almere Poort, nieuwe wegen naar gezondheid

Januari 2018
Contactpersoon: Elske Wits en Cas Barendregt

Nieuwe wegen naar gezond leven in Almere Poort (Deel 2)

Achtergrond
Almere Poort is een nieuw, snel groeiend stadsdeel in Almere. Er zijn veel (jonge) gezinnen en dus veel kinderen. Voor het FNO project Gezondheid Dichtbij hebben we in de 2e helft van 2015 een Startfoto gemaakt van het gebied Almere Poort, met gegevens over de ervaren gezondheid, leefstijl (overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken) en noden en behoeften van kwetsbare gezinnen. Het einddoel van het totale project (na het uitvoeren van het Plan van aanpak) is een verbetering van de ervaren gezondheid en leefstijl van jongeren uit kwetsbare gezinnen in Almere Poort.

Belangrijkste conclusie van de Startfoto is dat vooral eenoudergezinnen wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Problemen bij financiën, opvoeding, sociale contacten, gezondheid en de fysieke omgeving blijken bij hen veel voor te komen. De gemene deler in deze thema’s is stress: vooral financiële stress, waardoor zij weinig kunnen ondernemen en weinig contacten hebben, wat tot nog meer (opvoed)stress leidt.

Meet the Parents
Op basis van de Startfoto hebben de projectpartners een Plan van Aanpak ontwikkeld waarin deze problemen gaan te aan te pakken. Eenoudergezinnen geven via de kerngroep Meet the Parents zelf invulling aan de wijkaanpak ‘Nieuwe wegen’. Meet the Parents krijgt ondersteuning van wijkprofessionals bij het aanhaken bij wijkorganisaties, het regelen van ruimte, oplossingen vinden voor kinderopvang tijdens activiteiten, etc. Medewerkers van De Schoor, het wijkteam, GGD Flevoland en Tactus helpen allemaal om de doelen van de ouders te realiseren.

Opzet van het onderzoek
De belangrijkste (samenvattende) uitkomstmaat van het project is de subjectief ervaren gezondheid van de eenoudergezinnen. We streven er naar om het aantal eenoudergezinnen dat de gezondheid als minder dan “goed” ervaart te verkleinen met 10%. Om de doelstellingen van het project te behalen is het van belang daadwerkelijk eenoudergezinnen te bereiken, zowel met de activiteiten van Meet the Parents als via wijkprofessionals waarvoor we een trainingsaanbod rondom leefstijl (roken, alcohol, overgewicht) zullen ontwikkelen en uitrollen.

Het bereik en de effecten van het project worden onderzocht door middel van een survey onder eenoudergezinnen en meeroudergezinnen in Almere Poort en een controlegroep eenoudergezinnen in twee vergelijkbare andere wijken van Almere. Er vinden twee metingen plaats, de eerste begin 2017 en de tweede in 2019. Voor een vergelijking onder jongeren tussen Almere Poort en andere wijken in Almere maken we gebruik van de gegevens van de buurtmonitor jeugdgezondheid (GGD Flevoland) waarvan de gegevens worden verzameld onder scholieren van het voortgezet onderwijs in klas 2 en klas 4. Onder de deelnemers aan de activiteiten die door Meet the Parents worden georganiseerd wordt summier de waardering van de activiteiten gemeten en worden deelnemers uitgenodigd om gedurende de looptijd van het project twee maal online een vragenlijst in te vullen.

Publicaties
2016: Startfoto Almere-Poort (pdf, 636 kB)
2018: Projectupdate Meet the Parents Almere Poort – Ontmoeten, ontspannen en ondersteunen (pdf, 986 kB)
2018: Nieuwe wegen naar een gezond leven in Almere-Poort – Tussenrapportage procesevaluatie Meet the Parents (pdf, 907 kB)

Financier
Fonds NutsOhra

Samenwerkingspartners
Tactus verslavingzorg
De Schoor, Welzijn in Almere
GGD Flevoland

Looptijd
Juli 2016 – november 2019

Onderzoekers
Drs. Cas Barendregt (onderzoeker)
Ir. Elske Wits (projectleider)

2018-11-21T17:01:57+02:00