Vacatures

Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van onderzoeksinstituut IVO en kennis- en netwerkorganisatie Platform31 zoekt vanaf maart 2023 twee nieuwe leden (i.v.m. het aflopen van de benoemingstermijn) met ervaring met:
 • stedelijke en regionale vraagstukken
 • financieel-economische vraagstukken

Organisatie en context

Onderzoeksinstituut IVO (Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving) is een flexibele, veelzijdige en onafhankelijke onderzoeksorganisatie. We doen maatschappelijk relevant onderzoek in samenwerking met universiteiten en hogescholen. Daarnaast voeren we praktijkgerichte onderzoeken uit, bijvoorbeeld voor gemeenten, ministeries en zorginstellingen. Onze expertise is welzijn, zorg en hulp voor mensen in een kwetsbare positie. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar leefstijl en verslaving, jeugdhulp, ggz, en (forensische) zorg. Waar mogelijk stellen we in ons onderzoek het perspectief van mensen in een kwetsbare positie centraal. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met schulden, mensen die dakloos zijn of jongeren die crimineel gedrag vertonen. Het IVO werkt samen met Platform31, kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. Het IVO en Platform31 streven naar verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap. Hierbij richt Platform31 zich op praktijkprojecten en het IVO op wetenschappelijk onderzoek.

Een belangrijke meerwaarde is de bijdrage van de organisatie aan vernieuwing en nieuwe kennis in de rol van ‘third party’. Vanuit een onafhankelijke rol als partner van en verbinder tussen wetenschap, beleid en praktijk. Zo draagt ze bij aan de ontwikkeling van steden en regio’s: opgavegericht, betrouwbaar en eigenzinnig.

De inkomsten van de organisatie zijn afkomstig van programmabijdragen, subsidies, opdrachten en partnerbijdragen. Het grootste deel van de financiering komt van de rijksoverheid, circa een kwart van gemeenten. De rest is afkomstig van corporaties, waterschappen, provincies, marktpartijen, kennisinstellingen, koepelorganisaties, onderzoeks- en innovatieve fondsen. De bijdragen van deze partijen zijn van belang voor de ontwikkeling van de organisatie.

De organisatie richt zich in deze fase op consolidatie van het goede en op vernieuwing van zaken die verbetering behoeven. Met als doel: een gezonde en solide basis voor de toekomst. Om dit te bewerkstelligen ligt de focus op kwaliteit en ondernemerschap en op het uitbouwen van bestaande geldstromen en het aantrekken van nieuwe financiële middelen.

Bij Platform31 en IVO werken circa 90 medewerkers (80 fte). De totale omzet bedraagt ongeveer 10 miljoen euro.

Rol Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is statutair belast met het toezicht op de Raad van Bestuur van Platform31 en IVO. Volgens het reglement bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen.

De Raad van Toezicht van Platform31 en IVO telt 6 leden. De Raad, hecht aan diversiteit in de samenstelling en kent twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Tot de taken van de Raad behoren onder meer: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de organisatie, toetsing van de besluitvorming en gevraagde en ongevraagde advisering van de Raad van Bestuur, e.e.a. conform statuten, reglementen en vigerende wet- en regelgeving. Ook hechten Raad van Toezicht en Raad van Bestuur veel belang aan de klankbordfunctie.

Werkwijze

Jaarlijks zijn er vier vergaderingen met het bestuur. De renumeratiecommissie vergadert twee keer per jaar en de auditcommissie vergadert vier keer per jaar. De Raad van Toezicht voert minimaal eens per jaar overleg met een afvaardiging van de ondernemingsraad. Samen met de leden van de adviesraden van stad en regio, die verbonden zijn met de wereld van onderzoek, wil de Raad zeker eens per jaar samen met de bestuurder en leden van het managementteam invulling geven aan haar klankbordrol.

Toezicht visie

De Raad van Toezicht wil goed zicht houden op trends en maatschappelijke ontwikkelingen die voor het functioneren van Platform31 en IVO van belang zijn. De Raad wil deze dan ook in dialoog met de bestuurder vertalen naar de kerntaken van de organisatie, waaronder kennisoverdracht. Ook vindt de Raad het belangrijk om de maatschappelijke opdracht en effectiviteit van Platform31 en IVO te bewaken, te zorgen voor stabiliteit en evenwicht in de ‘checks and balances’ en te zorgen voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke impact van de organisatie. De Raad van Toezicht hanteert het brede welvaartsbegrip als uitgangspunt en beschouwt daarmee menselijk, economisch, sociaal en natuur kapitaal als een samenhangend geheel.

De vacatures

De Raad van Toezicht van kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en onderzoeksinstituut IVO zoekt vanaf maart 2023 twee nieuwe leden i.v.m. het aflopen van de benoemingstermijn. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht letten we op diverse facetten die de aandacht van de Raad vragen. De samenstelling van de Raad dient herkenbaar te zijn voor de diverse stakeholders. Ook is het van belang dat de Raad in zijn totaliteit voldoet aan de gewenste deskundigheid, diversiteit en achtergronden.

Benodigde basiskwaliteiten

Vanuit dit uitgangspunt zijn er een aantal essentiële basiskwaliteiten geformuleerd voor ieder lid en/of leden gezamenlijk:

 • bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • affiniteit met de doelstelling van de organisatie (stichting);
 • een relevant maatschappelijk netwerk;
 • vermogen om een goede samenwerking te combineren met een kritische, zelfstandige en onafhankelijke rol;
 • besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid;
 • vermogen om op strategisch niveau op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Specifieke eisen voor profiel van stedelijke en regionale vraagstukken

Voor deze vacature zijn naast bovengenoemde basiskwaliteiten specifieke kennis en/of ervaring op het gebied van stedelijke en regionale vraagstukken in brede zin vereist.

Specifieke eisen voor profiel financieel-economische vraagstukken

Voor deze vacature gelden naast bovengenoemde basiskwaliteiten als specifieke eisen:

 • kennis van en ervaring met bedrijfseconomie of financiën
 • ervaring met financiële verslaglegging, risicoanalyse en risicomanagement;
 • expertise op terrein van financiële bedrijfsvoering (bijvoorbeeld opgedaan in de accountancy; bancaire wereld, openbaar bestuur, management of bedrijfsvoering);
 • ervaring met huisvestings- en vastgoedvraagstukken en woningcorporaties;
 • bedrijfsmatige ervaring:
  – basis op orde, waardoor er ruimte ontstaat voor innovaties;
  – ervaring met subsidiestromen;

De vergoeding voor beide functies bedraagt 4.000 euro per jaar.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over organisatie en activiteiten op www.platform31.nl en www.ivo.nl

Vragen over de vacatures

Uw vragen over deze functies kunt u per e-mail voorleggen aan victor.everhardt@platform31.nl

Solliciteren

Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk 30 januari 2023. U kunt uw interesse kenbaar maken door een motivatiebrief met cv te mailen aan: de heer Victor Everhardt, Directeur-Bestuurder Platform31 en IVO. Mailadres: victor.everhardt@platform31.nl