IVO Rotterdam

Preventie in de coffeeshop

/ Werkterreinen / Drugs / Projecten 

Opdrachtgever
Trimbos-instituut

Vraag- en doelstelling
De belangrijkste doelgroep is de coffeeshopbezoeker. Doel van het project is om coffeeshopbezoekers:

a. te informeren over mogelijke risico’s van cannabisgebruik;
b. om problematisch gebruik van cannabis zoveel mogelijk te voorkomen en;
c. om problematische gebruikers te informeren over bestaande mogelijkheden tot behandeling van cannabisafhankelijkheid.

De tweede doelgroep van het project zijn de intermediairen, zoals verslavingsinstellingen, gemeenten en de cannabisbranche. Doel van het project is om deze intermediairen:

a. te stimuleren en zonodig te ondersteunen om woordvoerders aan te wijzen die voldoende zicht hebben op hun achterban en ideeën en afspraken kunnen terugkoppelen;
b. beter met elkaar te laten communiceren, zodat er netwerken op landelijk en lokaal niveau ontstaan en er betere samenwerking kan plaatsvinden;
c. te overtuigen dat het van belang is om in gezamenlijk overleg informatiedragers te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de primaire doelgroep (de coffeeshopbezoekers);
d. te stimuleren om gebruik te maken van uniforme eenduidige informatiedragers om onrust en onduidelijkheid hierover te voorkomen;
e. te overtuigen dat het van belang is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een personeelscursus die leidt tot professionalisering van de cannabisbranche en aansluit bij de verscheidenheid aan behoeften en ervaringen van coffeeshoppersoneel;
f. te stimuleren om handhavingsmaatregelen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen om ongelijke behandeling en onduidelijkheid hierover zoveel mogelijk te voorkomen.

Opzet
In 2007 komen de informatiedragers (flyer en folder) uit, ten behoeve van eenduidige informatie in de coffeeshops. Eind 2007 wordt de pilotfase van de cursus voor coffeeshoppersoneel afgerond.

Onderzoekers
Drs. Anouk Vogelzang