IVO Rotterdam

Dagboekstudie & Dossiers - Kwalitatieve analyse

/ Werkterreinen / Internet / Projecten 

Excessief en compulsief internetgebruik: een kwalitatieve analyse

Download hier het volledige rapport

Opdrachtgever:
St. Volksbond Rotterdam

Doelstelling
Naar verwachting zullen verslavingszorginstellingen in toenemende mate met internet gerelateerde verslavingen geconfronteerd gaan worden. Dit onderzoek laat zien dat excessief, maar zeker compulsief internetgebruik qua ernst een serieus te nemen probleem is. Er bestaat op dit moment nog geen specifiek behandelaanbod voor compulsief internetgebruik, terwijl een groot aantal verslavingszorginstellingen wel van mening is dat zo’n behandelaanbod er zou moeten komen.

Voor de ontwikkeling van een dergelijk behandelaanbod is allereerst echter meer inzicht in factoren die het compulsieve internetgebruik op individueel niveau bevorderen dan wel remmen noodzakelijk. Het huidige onderzoek draagt bij aan de (tot nu toe beperkte) kennis over relevante psychologische en sociale factoren van de kant van de gebruiker en hun interactie met specifieke kenmerken van de verschillende toepassingen van het internet. Het onderzoek levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de theorievorming rond compulsief internetgebruik, met als uiteindelijke doel de ontwikkeling van een theoretisch gedragsmodel van waaruit handvatten kunnen worden afgeleid voor therapeutische interventies.

Methode
In deze factsheet wordt verslag gedaan van twee deelstudies:
(1) een dagboekstudie waarin een groep excessieve en compulsieve internetgebruikers een online vragenlijst heeft ingevuld en daarnaast 3 dagen lang een dagboek heeft bijgehouden over het eigen internetgebruik (gedrag, gedachten en gevoelens)
(2) een dossierstudie waarin de dossiers van een groep cliënten met internetgerelateerde klachten van een tweetal verslavingszorginstellingen zijn geanalyseerd.

Onderzoekers
Regina van den Eijnden, Tony van Rooij, Gert-Jan Meerkerk