Achtergrond
Passend Arrangeren is een van de meer dan twintig innovatieprojecten in het kader van de transformatie jeugdhulp in de regio Rijnmond. Deze projecten werken allen aan de transformatiedoelen Jeugdhulp Rijnmond: voorkomen van crisis en uithuisplaatsing, bescherming tegen veiligheidsrisico’s en jeugdhulp door capabele, efficiënte en effectieve hulpverleners. Eén van de leidende principes daarbij is: doen wat helpt. Dit betekent dat ook andere hulp en ondersteuning wordt ingezet dan jeugdhulp. Het uitgangspunt is dat ouders en opvoeders blijvend zijn en hulpverleners slechts passanten die aansluiten bij wat zij nodig hebben.

Passend Arrangeren is geïnitieerd door GGZ Delfland en is een van de vernieuwende transformatieprojecten. Het project beoogt bij te dragen aan ‘doen wat helpt’ door met de cliënt, de zorgaanbieder en gemeente kort na de verwijzing door de huisarts bij elkaar te komen en te kijken wat nodig is. En snel te schakelen als blijkt dat meer of minder hulp nodig is. Door te investeren in goede inhoudelijke afstemming aan de voorkant worden mismatches voorkomen, is er meer zicht op risicofactoren en weet men elkaar sneller te vinden voor perspectiefbepaling en tijdige afschaling naar andere vormen van jeugdhulp.

De evaluatie van Passend Arrangeren draagt bij aan het leerproces van de transformatie, zowel op het niveau van de uitvoerende professionals en zorgaanbieders als op het niveau van gemeenten (beleid, bestuur en inkoop).

Doelstelling
De evaluatie van Passend Arrangeren heeft tot doel om de werkzame elementen in kaart te brengen vanuit het perspectief van de betrokken zorgprofessionals en de ouders/kinderen. Daarbij worden ook relevante contextfactoren beschreven die invloed kunnen hebben op de resultaten, zoals werving cliënten, werkdruk en lopende alternatieve werkwijzen.

Opzet
De evaluatie is kwalitatief van opzet en werkt vanuit het raamwerk van realistic evaluation (Pawson & Tilly, 1997). Deze benadering gaat ervan uit dat resultaten alleen begrepen kunnen worden als de werkzame elementen worden geanalyseerd in samenhang met contextfactoren. We zullen door middel van documentanalyse en semigestructureerde interviews met uiteenlopende betrokkenen de context, de werkzame elementen en de resultaten beschrijven. We hebben daarbij oog voor de verschillende perspectieven die de geïnterviewden kunnen hebben.

Looptijd
Maart 2021 – december 2021

Resultaat
Rapport Passend Arrangeren jeugdhulp in Lansingerland – Werkzame elementen volgens betrokkenen

Financier
ST-RAW (de regionale kenniswerkplaats jeugd voor de regio Rijnmond)

Onderzoeksteam
Ruud Dorenbos, senior onderzoeker/projectleider
Cas Barendregt, senior onderzoeker/adviseur