Jeugdzorg 2018-09-28T13:36:47+00:00

Jeugdzorg

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dit komt voort uit de Jeugdwet. Deze wet heeft als doel meer gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Ook zet de Jeugdwet in op het eerder bieden van hulp op maat aan kwetsbare gezinnen en samenhangende hulp voor gezinnen (‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’). Het streven is om snellere en kortere interventies aan te bieden en daarmee een lager beroep te doen op specialistische jeugdhulp. De uitvoering van de Jeugdwet kent echter een paar belangrijke knelpunten. De decentralisatie van de jeugd-GGZ is gepaard gegaan met flinke bezuinigingen, wat extra uitdagingen biedt, zoals groeiende wachtlijsten. Daarnaast blijken de budgetten voor jeugdzorg voor veel gemeenten al voor het einde van het jaar op te zijn, terwijl de vraag ernaar alleen maar toeneemt. Een blijvend vraagstuk is bovendien de overgang van 18- naar 18+. Jongeren hebben op dat moment verschillende statussen volgens verschillende typen wetgeving, wat zorgt voor onduidelijkheid en uiteenlopende verwachtingen. Daarnaast geven jongeren regelmatig aan ‘hulp-moe’ te zijn na jaren van bemoeienis, en bestaat het risico dat zij uit het zicht verdwijnen.

Jeugdinterventies die worden ingezet zijn lang niet altijd goed onderbouwd of effectief. Uit een inventarisatie in Rotterdam in 2014 bleek bijvoorbeeld dat slechts 5,2% van alle gesubsidieerde jeugdactiviteiten theoretisch onderbouwd is, en slechts 0,5% bewezen effectief, percentages die in andere gemeenten waarschijnlijk vergelijkbaar zijn. Het is daarom erg belangrijk dat goed gekeken wordt naar wat werkt, en voor wie. Als onafhankelijk onderzoeksinstituut kan het IVO een rol spelen in het op een passende manier onderzoeken van het verloop en de effecten van interventies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gera Nagelhout, telefoon: 06-11836824.

Actuele projecten

Projectbibliotheek

Multicenter Monitor Jeugdverslavingszorg

Vraag- en doelstelling Door het ministerie van VWS en de stuurgroep Resultaten Scoren is medio 2008 de aanzet gegeven voor het opstarten van een monitor voor de voorzieningen voor de jeugdverslavingszorg. Doel van het project [...]

Oneigenlijk gebruik van medicijnen

Oneigenlijk gebruik van medicijnen door jongeren   Met oneigenlijk gebruik van medicijnen wordt bedoeld: het gebruik van medicijnen die niet op voorschrift van een arts zijn verkregen en die gebruikt worden voor de opwekkende of [...]

INPACT – IVO Nutrition and Physical Activity Child cohorT

Over de relatie tussen omgeving en voeding & bewegen bij basisschoolleerlingen in Nederland   Vraag en doelstelling De afgelopen 20 jaar is het aantal Nederlanders met overgewicht enorm toegenomen. Niet alleen onder volwassenen, maar ook [...]

JeugdzorgPlus en verslavingsproblematiek

Vraag- en doelstelling VRAAG De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. Dit geldt ook voor de gesloten jeugdzorg. Om de effectiviteit van de zorgverlening [...]

Uitstroom JeugdzorgPlus LVB en Psychiatrie

Vraag- en doelstelling De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. Dit geldt ook voor de gesloten jeugdzorg. Om de effectiviteit van de zorgverlening in [...]

Dagbesteding na verlaten JeugdzorgPlus

Aanleiding De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. Dit is van belang om de zorg voor de jongeren te verbeteren en verder te ontwikkelen, [...]

Leefstijl en schoolniveau Nederlandse jongeren

Vraag- en doelstelling In het RIVM rapport ‘Spelen met gezondheid’ komt naar voren dat de leefstijl van jongeren op scholen met een laag opleidingsniveau ongezonder is dan die van jongeren op scholen met een hoger [...]

Toeleiding naar zorg bij kindermishandeling

Vraag- en doelstelling Kindermishandeling en adequate toeleiding naar hulp en zorg voor kinderen en ouders is voor Bureaus Jeugdzorg een belangrijk onderwerp. Volgens de meest recente Nationale Prevalentiestudie Mishandeling (NPM) uit 2010 is zo’n 3,4% [...]

Zwerfjongeren met ernstige problematiek

Vraag- en doelstelling De hulpverlening aan zwerfjongeren met een zwaardere problematiek is in aard en omvang nog onvoldoende. Onderzoeksbureau IVO heeft in overleg met het veld een project opgezet om de huidige situatie te onderzoeken [...]