Jeugd en gezin 2018-01-09T09:33:41+00:00

Jeugd en gezin

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dit komt voort uit de Jeugdwet. Deze wet heeft als doel meer gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Ook zet de Jeugdwet in op het eerder bieden van hulp op maat aan kwetsbare gezinnen en samenhangende hulp voor gezinnen (‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’). Het streven is om snellere en kortere interventies aan te bieden en daarmee een lager beroep te doen op specialistische jeugdhulp. De uitvoering van de Jeugdwet kent echter een paar belangrijke knelpunten. De decentralisatie van de jeugd-GGZ is gepaard gegaan met flinke bezuinigingen, wat extra uitdagingen biedt, zoals groeiende wachtlijsten. Daarnaast blijken de budgetten voor jeugdzorg voor veel gemeenten al voor het einde van het jaar op te zijn, terwijl de vraag ernaar alleen maar toeneemt. Een blijvend vraagstuk is bovendien de overgang van 18- naar 18+. Jongeren hebben op dat moment verschillende statussen volgens verschillende typen wetgeving, wat zorgt voor onduidelijkheid en uiteenlopende verwachtingen. Daarnaast geven jongeren regelmatig aan ‘hulp-moe’ te zijn na jaren van bemoeienis, en bestaat het risico dat zij uit het zicht verdwijnen.

Jeugdinterventies die worden ingezet zijn lang niet altijd goed onderbouwd of effectief. Uit een inventarisatie in Rotterdam in 2014 bleek bijvoorbeeld dat slechts 5,2% van alle gesubsidieerde jeugdactiviteiten theoretisch onderbouwd is, en slechts 0,5% bewezen effectief, percentages die in andere gemeenten waarschijnlijk vergelijkbaar zijn. Het is daarom erg belangrijk dat goed gekeken wordt naar wat werkt, en voor wie. Als onafhankelijk onderzoeksinstituut kan het IVO een rol spelen in het op een passende manier onderzoeken van het verloop en de effecten van interventies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gera Nagelhout, telefoon: 06-11836824.

Actuele projecten

Projectbibliotheek

Deze website is in ontwikkeling. Binnenkort vindt u hier onze afgeronde projecten.