Vraag- en doelstelling

Psychische aandoeningen, zoals depressieve en angststoornissen en middelenmisbruik, komen veel voor en veroorzaken veel leed. Onderzoek heeft aangetoond dat preventie van psychische aandoeningen loont: het is effectief. Preventieve interventies kunnen in potentie een behoorlijke impact hebben op de volksgezondheid, maar ze worden nog niet voldoende gebruikt. Het vergroten van het bereik van preventieve interventies kan in hoofdlijnen worden gezocht in drie factoren: 1) de potentiele deelnemer, 2) de organisatie van zorg en preventie, en 3) werving van deelnemers. In dit project richten we ons op de organisatie van preventie en de werving van deelnemers.
De doelstelling van het project is het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend instrument dat intermediairs helpt de best passende interventie te kiezen aan te bieden aan hun cliënten.

 

Opzet onderzoek

In samenwerking met het Trimbos-instituut voerde het IVO een onderzoek uit naar het vergroten van het bereik van preventieve interventies onder mantelzorgers en onder werknemers (andere doelgroepen waaronder dit onderzoek wordt uitgevoerd zijn: nieuwe moeders, jongeren, huisartspatiënten en ouderen). Mantelzorgers lopen een verhoogd risico op overbelasting en depressie. Werknemers lopen een verhoogd risico op depressie, burn-out en alcoholmisbruik. De focus van het onderzoek ligt op de factoren die te maken hebben met organisatie van zorg en preventie en met de werving van deelnemers. Nagegaan zal worden welke voorkeuren werknemers en mantelzorgers hebben in de manieren waarop zij preventieve interventies krijgen aangeboden.

Het onderzoeken van voorkeuren van de doelgroep wordt gedaan door een conjunct-analyse. Deze methode wordt veel toegepast in marktonderzoek maar ook in de medische besliskunde. In de een conjunct-analyse wordt aan een panel van 12 personen een reeks voorbeelden voorgelegd die elk op hun gepastheid worden beoordeeld. De voorbeelden bevatten elementen van communicatie-, wervings- en organisatiestrategieën. De methode kent een strak protocol en de verwerking van de verzamelde gegevens geschiedt via statistische analyse. In een meta-analyse van de voorkeuren van verschillende doelgroepen worden de werkzame elementen eruit gefilterd. Deze elementen vormen de bouwstenen van het beslissingsondersteunend instrument dat wordt ontwikkeld en in een volgende fase van het project wordt getest.

Panel

De samenstelling van het panel is divers omdat we zoveel mogelijk voorkeuren bij het onderzoek willen betrekken. De taak van het panel bestaat uit het meedenken over de inhoud van de voorbeelden en het systematisch beoordelen van de voorbeelden op hun gepastheid. Voor het meedenken over de inhoud van de voorbeelden komt het panel bij elkaar. De beoordelingstaak wordt door de panelleden individueel uitgevoerd. De taak van IVO bestaat eruit de panelleden goed op de hoogte te stellen van de risico’s die werknemers respectievelijk mantelzorgers lopen en ervaren (burn-out, depressie, alcoholmisbruik) en de daarvoor bestaande interventies (zoals beschreven in de interventiedatabase van Loket Gezond Leven), zodat zij met een min of meer met gelijk kennisniveau aan hun taken beginnen. De panelleden krijgen naast een reiskostenvergoeding een bescheiden financiële compensatie voor hun deelname.


Opdrachtgever

Trimbos-instituut / ZonMw

 

Onderzoekers

Jeroen Bommelé (onderzoeker)
Cas Barendregt (onderzoeker)
Elske Wits (projectleiding)