Vraag- en doelstelling
De regiegroep OGGZ in de Westelijke Mijnstreek heeft het IVO opdracht gegeven een quick scan uit te voeren gericht op twee doelgroepen: cliënten met een dubbele diagnose en cliënten met een drievoudige problematiek (triple trouble). De regiegroep geeft aan dat op dit moment de zorgketen voor deze cliënten niet sluitend is en dat zij wil komen tot een passend zorgaanbod. De volledige titel luidt: Quick Scan: dubbele diagnose en triple trouble cliënten in de Westelijke Mijnstreek.
Het onderzoek moet enerzijds een beeld geven van de aard en omvang, de problemen en ontwikkelingen op verschillenden leefgebieden en de zorgbehoeften van de twee doelgroepen. Anderzijds dient het onderzoek inzicht te verschaffen in het zorgaanbod in de Westelijke Mijnstreek en knelpunten in de zorgverlening aan de doelgroepen.

Opzet onderzoek
Het uitvoeren van een quick scan impliceert dat er binnen een relatief kort tijdspad gegevens verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd worden. Om deze reden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevensbronnen en ervaringskennis. Daar waar bestaande kennis ontbreekt, zullen gegevens gegenereerd worden door de onderzoekers. Methoden die hierbij toegepast worden zijn een focusgroep met sleutelinformanten waarbij de onderzoeksvragen als leidraad zullen dienen, gesprekken met personen uit de doelgroepen en participerende observaties op locaties waar deze mensen zich ophouden.

Opdrachtgever
GGD Zuid Limburg

Publicatie
Uit de vicieuze cirkel – Naar een sluitende OGGZ-keten voor de dubbele diagnose en triple trouble doelgroep in de Westelijke Mijnstreek (pdf, 647 kB)

Onderzoekers
Drs. Erika van Vliet en drs. Agnes van der Poel (projectleider)