Belevingsonderzoek naar Woonhotel Schoonegge

Achtergrond In de Rotterdamse wijk Zuidwijk ligt het Woonhotel Schoonegge waar ondersteuning wordt geboden aan kwetsbare mensen. Het doel is om de cliënten te begeleiden naar een zelfstandige woning. Vanuit de gemeenteraad werden vragen gesteld na een aantal geweldsincidenten en kwam er aandacht vanuit de media voor dit woonhotel. Naar aanleiding hiervan zijn diverse maatregelen [...]

Belevingsonderzoek naar Woonhotel Schoonegge2021-03-24T11:36:29+02:00

Community of Practice Schulddienstverlening

Vraag- en doelstelling De gemeente Rotterdam kent bovengemiddeld veel inwoners met schulden die, bovendien, ook een hogere schuld hebben dan gemiddeld. De schulddienstverlening bereikt volgens de Rotterdamse Rekenkamer onvoldoende de mensen met schulden, onder andere omdat de toeleiding te ingewikkeld zou zijn. De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om het bereik van Rotterdammers met (dreigende) [...]

Community of Practice Schulddienstverlening2018-08-29T20:09:39+02:00

Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn

Vraag- en doelstelling Palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen is nog verre van optimaal. Vaak wordt pas laat in een ziekteproces palliatieve zorg geboden, en soms ontbreekt goede palliatieve zorg geheel. Het gaat om mensen met multidimensionele problematiek, zoals verslaving en verstandelijke beperkingen, die vaak ernstig zorg mijdend gedrag vertonen. Daarnaast hebben de [...]

Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn2018-08-19T13:32:21+02:00

Evaluatie Trajectregie dak- en thuislozen

Vraag en doelstelling: Het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang is een samenwerkingsproject van het rijk en de vier grote gemeenten. De bedoeling van het plan is dak- en thuislozen op een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid te brengen met passende huisvesting en passende dagbesteding. De operationele uitvoering van het plan kent in Rotterdam twee [...]

Evaluatie Trajectregie dak- en thuislozen2019-07-10T09:48:20+02:00

Personen met verward gedrag

Vraag- en doelstelling Er is toenemende aandacht voor personen met verward gedrag. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen (Aanjaagteam Verwarde Personen, 2016). Meldingen in relatie tot personen met verward gedrag nemen landelijk toe. In het politieregistratiesysteem worden [...]

Personen met verward gedrag2019-12-12T11:10:12+02:00

Wijkgericht werken: de noodzaak om te differentiëren

Steeds meer wordt de wijk het niveau waar zorg in een vroeg stadium en ‘dicht bij huis’ wordt georganiseerd, in aansluiting op het welzijnswerk en informele netwerken in de wijk. Om doelmatig te werken zullen lokaal prioriteiten moeten worden gesteld. Hiervoor zijn gegevens nodig: niet alleen de ‘harde’ gegevens over bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling en zorggebruik, maar [...]

Wijkgericht werken: de noodzaak om te differentiëren2022-02-09T14:03:23+02:00

Woonwensen en -mogelijkheden van daklozen in Leiden

Vraag- en doelstelling In de komende jaren worden allerlei woonvoorzieningen van de Binnenvest (Maatschappelijke Opvang) in Leiden (steeds meer) gedecentraliseerd naar de regiogemeenten. Deze regiogemeenten en een aantal woningbouwcorporaties zullen te maken krijgen met de opvang van mensen die dakloos (dreigen te) raken. Het IVO voert naar aanleiding van deze ontwikkeling onderzoek uit om inzicht [...]

Woonwensen en -mogelijkheden van daklozen in Leiden2018-11-19T01:32:15+02:00

Proefschrift: On the Way Up? Exploring homelessness and stable housing among homeless people in the Netherlands

Proefschrift: On the Way Up? Exploring homelessness and stable housing among homeless people in the Netherlands. De openbare verdediging van dit proefschrift vond plaats op 5 oktober 2016 om 15.30 in het Erasmus Medisch Centrum, Prof.dr. Andries Queridozaal Vraag en doelstelling Het aantal mensen in Nederland dat feitelijk dakloos is, lag in 2015 op ongeveer [...]

Proefschrift: On the Way Up? Exploring homelessness and stable housing among homeless people in the Netherlands2018-11-12T20:57:56+02:00

Vervolgmeting cohortonderzoek onder dakloze mensen in Den Haag

Vraag- en doelstelling De Directie Maatschappelijke Ondersteuning van het Ministerie van VWS gaf in 2010 IVO en Impuls opdracht tot een grootschalig cohortonderzoek waarin ruim 500 dakloze mensen in de vier grote steden voor een periode van 2,5 jaar zijn gevolgd. Vanaf 2011 zijn de dakloze mensen – volwassenen én jongeren - uit dit cohort [...]

Vervolgmeting cohortonderzoek onder dakloze mensen in Den Haag2018-11-19T01:36:37+02:00

Anders uit de Schulden

Vraag- en doelstelling Bijna 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft te maken met risicovolle of problematische schulden. Het hebben van schulden is geassocieerd met een verminderde psychische en lichamelijke gezondheid, maar er blijken relatief weinig studies te zijn gedaan naar de relatie tussen verslaving en financiële problemen. Kwetsbare groepen, zoals mensen met een [...]

Anders uit de Schulden2018-11-19T19:27:06+02:00
Ga naar de bovenkant