Evaluatie Trajectregie dak- en thuislozen

Vraag en doelstelling: Het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang is een samenwerkingsproject van het rijk en de vier grote gemeenten. De bedoeling van het plan is dak- en thuislozen op een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid te brengen met passende huisvesting en passende dagbesteding. De operationele uitvoering van het plan kent in Rotterdam twee [...]

Evaluatie Trajectregie dak- en thuislozen2019-07-10T09:48:20+02:00

Personen met verward gedrag

Vraag- en doelstelling Er is toenemende aandacht voor personen met verward gedrag. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen (Aanjaagteam Verwarde Personen, 2016). Meldingen in relatie tot personen met verward gedrag nemen landelijk toe. In het politieregistratiesysteem worden [...]

Personen met verward gedrag2019-12-12T11:10:12+02:00

Wijkgericht werken: de noodzaak om te differentiëren

Steeds meer wordt de wijk het niveau waar zorg in een vroeg stadium en ‘dicht bij huis’ wordt georganiseerd, in aansluiting op het welzijnswerk en informele netwerken in de wijk. Om doelmatig te werken zullen lokaal prioriteiten moeten worden gesteld. Hiervoor zijn gegevens nodig: niet alleen de ‘harde’ gegevens over bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling en zorggebruik, maar [...]

Wijkgericht werken: de noodzaak om te differentiëren2022-02-09T14:03:23+02:00

Woonwensen en -mogelijkheden van daklozen in Leiden

Vraag- en doelstelling In de komende jaren worden allerlei woonvoorzieningen van de Binnenvest (Maatschappelijke Opvang) in Leiden (steeds meer) gedecentraliseerd naar de regiogemeenten. Deze regiogemeenten en een aantal woningbouwcorporaties zullen te maken krijgen met de opvang van mensen die dakloos (dreigen te) raken. Het IVO voert naar aanleiding van deze ontwikkeling onderzoek uit om inzicht [...]

Woonwensen en -mogelijkheden van daklozen in Leiden2018-11-19T01:32:15+02:00

Proefschrift: On the Way Up? Exploring homelessness and stable housing among homeless people in the Netherlands

Proefschrift: On the Way Up? Exploring homelessness and stable housing among homeless people in the Netherlands. De openbare verdediging van dit proefschrift vond plaats op 5 oktober 2016 om 15.30 in het Erasmus Medisch Centrum, Prof.dr. Andries Queridozaal Vraag en doelstelling Het aantal mensen in Nederland dat feitelijk dakloos is, lag in 2015 op ongeveer [...]

Proefschrift: On the Way Up? Exploring homelessness and stable housing among homeless people in the Netherlands2018-11-12T20:57:56+02:00

Vervolgmeting cohortonderzoek onder dakloze mensen in Den Haag

Vraag- en doelstelling De Directie Maatschappelijke Ondersteuning van het Ministerie van VWS gaf in 2010 IVO en Impuls opdracht tot een grootschalig cohortonderzoek waarin ruim 500 dakloze mensen in de vier grote steden voor een periode van 2,5 jaar zijn gevolgd. Vanaf 2011 zijn de dakloze mensen – volwassenen én jongeren - uit dit cohort [...]

Vervolgmeting cohortonderzoek onder dakloze mensen in Den Haag2018-11-19T01:36:37+02:00

Anders uit de Schulden

Vraag- en doelstelling Bijna 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft te maken met risicovolle of problematische schulden. Het hebben van schulden is geassocieerd met een verminderde psychische en lichamelijke gezondheid, maar er blijken relatief weinig studies te zijn gedaan naar de relatie tussen verslaving en financiële problemen. Kwetsbare groepen, zoals mensen met een [...]

Anders uit de Schulden2018-11-19T19:27:06+02:00

Bouwstenen doorontwikkeling inloopfunctie MO en GGZ

Vraag- en doelstelling Sinds begin 2015 is de financiering en uitvoering van de AWBZ grotendeels overgeheveld naar de Wmo, waarmee de gemeente verantwoordelijk is voor de organisatie ervan. Een onderdeel van deze overheveling is de inloopfunctie GGZ, welke bestaat uit laagdrempelige (dagopvang)voorzieningen voor verslaafden, dak- en thuislozen en mensen met psychische problemen. De gemeente Rotterdam [...]

Bouwstenen doorontwikkeling inloopfunctie MO en GGZ2018-11-12T20:52:12+02:00

Cohortstudie daklozen in de vier grote steden

Vraag- en doelstelling In 2010 gaf de Directie Maatschappelijke Ondersteuning van het Ministerie van VWS opdracht tot uitvoering van een cohortonderzoek waarin ruim 500 dakloze mensen in de vier grote steden 2,5 jaar zouden worden gevolgd met als doel meer inzicht in de situatie van dakloze mensen, de ontwikkelingen in hun woonsituatie en dagelijkse kwaliteit [...]

Cohortstudie daklozen in de vier grote steden2022-01-05T13:14:42+02:00

Sam Sam Samen Sterk

Aanleiding Kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien in een gezonde en veilige buurt. In veel Rotterdamse buurten kunnen jongeren en hun ouders hierbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Dat gaat via school, via familie en buren, soms via het welzijnswerk of via de zorg. De gemeente Rotterdam wil stimuleren dat bewoners zelf zoveel [...]

Sam Sam Samen Sterk2018-11-19T01:07:09+02:00
Ga naar de bovenkant