Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en wensen van scholen ten aanzien van preventie activiteiten voor middelengebruik en gokken in relatie tot het aanbod van de GGD Amsterdam (Gezond Leven) en Jellinek Preventie.

Doelstelling
De GGD Amsterdam en Jellinek Preventie hebben het IVO gevraagd om in kaart te brengen wat er op vmbo-scholen met basis- en kaderonderwijs in Amsterdam speelt rond het thema middelengebruik en gokken, welke uitdagingen scholen ervaren in de preventie en aanpak van middelengebruik, en welke behoeften scholen hebben aan ondersteuning van hun preventiebeleid- en praktijk. Uiteindelijk formuleren we aanbevelingen om het preventieaanbod van de GGD Amsterdam en Jellinek Preventie vorm te geven of aan te passen op een manier die aansluit bij de context van vmbo-scholen, behoeften en bestaande activiteiten voor gezondheidsbevordering en preventie.

Opzet
We voeren een documentscan uit van relevante en actuele brondocumenten over de problematiek op vmbo-scholen en het gezondheidsbeleid en preventieactiviteiten op scholen om het onderzoek te contextualiseren. Om het perspectief van professionals en leerlingen op middelengebruik en gokken, preventieactiviteiten en preventieaanbod inzichtelijk te maken houden we interviews met schoolmedewerkers, zoals zorgcoördinatoren, mentoren, docenten en leerlingbegeleiders en focusgroepdiscussies met leerlingen.

Looptijd
Juli 2023 – februari 2024

Financier
GGD Amsterdam en Jellinek Preventie

Onderzoeksteam
Elsbet Lodenstein, Gera Nagelhout en Elske Wits (Onderzoeksinstituut IVO)