Achtergrond
Verslavingskunde Nederland wil de komende jaren uitvoering geven aan de onderzoeksagenda, waarin onder meer het thema Herstel prioriteit heeft. Het Zwarte Gat en het IVO verkennen in opdracht van én in samenwerking met Verslavingskunde Nederland wat de stand van zaken is, bijna tien jaar na ondertekening van het ‘Handvest van Maastricht’ (2010). Het Handvest van Maastricht is een overeenkomst tussen de cliëntenraden en bestuurders van de betrokken verslavingszorginstellingen voor een meer herstelondersteunende zorg- en dienstverlening. In het Handvest zijn afspraken gemaakt over herstel, ervaringskennis en proeftuinen.

Bij cliënten, instellingen en onderzoekers aangesloten bij Verslavingskunde Nederland leeft de vraag hoe het is gesteld met de impact van het Handvest in de praktijk. En voor welke vraagstukken en uitdagingen men in de praktijk staat als men het herstel-gedachtengoed verder wil toepassen.

Doelstelling
Doel van het project is het verkrijgen van inzicht in de bekendheid met en de uitvoering van de afspraken uit het Handvest van Maastricht en inzicht in de uitdagingen bij het werken vanuit de herstelprincipes.

Opzet
Via drie à vier groepsinterviews en schriftelijke raadpleging van professionals en cliënten, verspreid over Nederland, willen we de vragen die voorliggen beantwoorden. Dit moet leiden tot:

  • Een overzicht met stand van zaken en uitdagingen in de huidige uitvoeringspraktijk. Dit overzicht kan vanwege de kleinschaligheid van dit project niet volledig zijn, maar moet een goed beeld geven van de huidige uitvoeringspraktijk;
  • Een notitie met aanbevelingen voor het verbeteren van de uitvoeringspraktijk. Hierin zijn goede voorbeelden uit de diverse regio’s opgenomen, die op basis van positieve ervaringen en resultaten verder verspreid kunnen worden.

Looptijd
Maart 2020 – mei 2021 (inclusief ‘coronavertraging’)

Samenwerkingspartners
Verslavingskunde Nederland
Het Zwarte Gat

Financier
Verslavingskunde Nederland

Resultaat
Notitie: Herstel in de Nederlandse verslavingszorg – 10 jaar na het Handvest van Maastricht

Onderzoeksteam
Elske Wits, IVO (projectleider)
Martinus Stollenga (onderzoeker voor Het Zwarte Gat)
Cas Barendregt, IVO (onderzoeker)