SVG – Project Middelpunt

Aanleiding en doelstelling Uit recent onderzoek blijkt dat jongeren sneller afhankelijk raken dan volwassenen. Daarnaast zijn jongeren eerder onder invloed, eerder afhankelijk en lopen ze meer risico op hersenbeschadiging wat in het ontwikkelingstraject grotere schade met zich meebrengt dan bij volwassenen. Cijfers laten zien dat middelengebruik in de jongste doelgroep van de reclassering veel voorkomt [...]

SVG – Project Middelpunt2018-11-19T20:06:52+02:00

Zwerfjongeren met ernstige problematiek

Vraag- en doelstelling De hulpverlening aan zwerfjongeren met een zwaardere problematiek is in aard en omvang nog onvoldoende. Onderzoeksbureau IVO heeft in overleg met het veld een project opgezet om de huidige situatie te onderzoeken en te verbeteren. Het doel van het project is: het verkrijgen van inzicht in de hiaten in zorg voor zwerfjongeren [...]

Zwerfjongeren met ernstige problematiek2018-11-12T20:46:28+02:00

Vroegsignalering verslaving jeugd

Vraag- en doelstelling Ondanks de ernst van de problematiek is er in Nederland een beperkt aanbod van gerichte vroegsignalering en indicatiestelling van jeugdigen met middelenmisbruik of -afhankelijkheid. Het ontwikkelen van een richtlijn voor het veld kan bijdragen aan verbetering van de vroegsignalering. Hiervoor voert onderzoeksbureau IVO momenteel een terreinverkenning uit, zodat kan worden aangesloten bij [...]

Vroegsignalering verslaving jeugd2018-11-24T12:37:36+02:00

Gedragsinterventie middelengebruik jonge delinquenten

Vraag- en doelstelling Stay-a-way is een gedragsinterventie gericht op het verminderen van (problematisch) middelengebruik onder jeugdige delinquenten, met als uiteindelijk doel het voorkomen van recidive. De gedragsinterventie kan extramuraal (buiten de muren van een justitiële inrichting) worden uitgevoerd, in het kader van een leerstraf of gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM). Het IVO heeft deze interventie samen met [...]

Gedragsinterventie middelengebruik jonge delinquenten2018-11-24T12:24:55+02:00

Leefstijl en schoolniveau Nederlandse jongeren

Vraag- en doelstelling In het RIVM rapport ‘Spelen met gezondheid’ komt naar voren dat de leefstijl van jongeren op scholen met een laag opleidingsniveau ongezonder is dan die van jongeren op scholen met een hoger opleidingsniveau. Jongeren op vmbo-niveau blijken op verschillende terreinen een ongezondere leefstijl te hebben dan jongeren op havo en vwo-niveau. Deze [...]

Leefstijl en schoolniveau Nederlandse jongeren2018-11-24T12:54:55+02:00

Oneigenlijk medicijngebruik door jongeren: vervolgonderzoek

Vraag- en doelstelling In 2007 heeft het IVO een pilot-studie uitgevoerd naar oneigenlijk medicijngebruik door jongeren. Oneigenlijk gebruik wil zeggen dat jongeren voorschrift-medicatie gebruiken als ware het drugs (geen zelfmedicatie). Onderzoek naar dit onderwerp was nog niet eerder in Nederland gedaan. De pilot leverde interessante eerste resultaten en veel vragen op specifiek voor de Nederlandse [...]

Oneigenlijk medicijngebruik door jongeren: vervolgonderzoek2018-11-24T13:45:39+02:00

Multicenter Monitor Jeugdverslavingszorg

Vraag- en doelstelling Door het ministerie van VWS en de stuurgroep Resultaten Scoren is medio 2008 de aanzet gegeven voor het opstarten van een monitor voor de voorzieningen voor de jeugdverslavingszorg. Doel van het project is het opzetten van een systeem van reguliere meting en onderlinge uitwisseling van gegevens over cliëntkenmerken, behandelprocessen en behandelresultaten [monitoring], [...]

Multicenter Monitor Jeugdverslavingszorg2018-11-24T12:39:02+02:00

Oneigenlijk gebruik van medicijnen

Oneigenlijk gebruik van medicijnen door jongeren   Met oneigenlijk gebruik van medicijnen wordt bedoeld: het gebruik van medicijnen die niet op voorschrift van een arts zijn verkregen en die gebruikt worden voor de opwekkende of juist sedatieve effecten, net zoals mensen cocaïne of speed gebruiken voor het opwekkende effect, en heroïne of alcohol voor de [...]

Oneigenlijk gebruik van medicijnen2018-11-12T20:24:30+02:00

Uitstroom JeugdzorgPlus LVB en Psychiatrie

Vraag- en doelstelling De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. Dit geldt ook voor de gesloten jeugdzorg. Om de effectiviteit van de zorgverlening in de gesloten jeugdzorg inzichtelijk te maken is, door het Ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de JeugdzorgPlus instellingen de monitor [...]

Uitstroom JeugdzorgPlus LVB en Psychiatrie2018-08-29T21:54:58+02:00

Dagbesteding na verlaten JeugdzorgPlus

Aanleiding De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. Dit is van belang om de zorg voor de jongeren te verbeteren en verder te ontwikkelen, maar ook naar buiten toe om resultaten inzichtelijk te maken en werkwijzen te kunnen verantwoorden (Yperen, van & Veerman, 2008). [...]

Dagbesteding na verlaten JeugdzorgPlus2023-01-12T15:44:35+02:00
Ga naar de bovenkant